FORRETNINGSBETINGELSER

Antagelse af nærværende tilbud kræver skriftlig accept/godkendelse over for Sælger samt behørig underskrivelse af vedlagte forretningsbetingelser. 

 

360companys forretningsbetingelser

 

Forretningsbetingelserne er gældende pr. 1. Januar 2023 

 • Generelt

Medmindre andet skriftlig er aftalt, gælder disse almindelige forretningsbetingelser (herefter ”Betingelser”) for 360company (Hørende under companies ApS), Vesterbrogade 74, 1620 København V, CVR-nr.: 41543531, (herefter ”Sælger”) ved leverancer til køber. 

Købers evt. indkøbsbetingelser m.m., uanset om disse er en bestanddel af købers salgsdokumenter, herunder accept, kan ikke anses for aftalt mellem Sælger og køber. Dette gælder uanset, hvornår disse måtte fremkomme. 

For at indgå aftale med Sælger skal underskriveren/underskriverne for køber være tegningsberettigede. Det er købers eget ansvar, såfremt dette ikke måtte være tilfældet.  

 • Tilbud 

Sælgers skriftlige tilbud, der ikke angiver en acceptfrist, bortfalder, hvis overensstemmende accept ikke er kommet frem til Sælger inden 30 dage fra tilbuddets datering. Mundtlige tilbud skal accepteres straks, men kræver skriftlig bekræftelse efterfølgende for at være gældende.  

 • Priser 

Alle priser angives i danske kroner inkl. moms, fragt, told, skatter og andre afgifter. 

Såfremt priserne for den tilbudte eller aftalte leverance ændres, herunder også hosting, som følge af ændringer i indkøbspriser, råvarepriser, valutakurser, fragt, told, skatter, afgifter o.l., er Sælger berettiget til at ændre de overfor køber tilbudte og/eller aftalte priser. 

Omfattes leverancen af en af Sælger benyttet prisliste, fastsættes prisen for leverancen på grundlag af den prisliste, som er gældende på leveringstidspunktet. Prislisten er vejledende og kan til erhver tid ændres uden forudgående varsel. 

Betaling 

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske senest 7 dage fra fakturadato. Faktura kan fremsendes pr. mail. Fakturering vil ske den dag hvor den pågældende opgave påbegyndes. 

Køber er forpligtet til at holde Sælger opdateret med købers aktuelle post- og e-mailadresse, således at fakturaer og anden information kommer frem til rette vedkommende. 

Ved forsinket betaling beregnes morarente på 1,5 % pr. påbegyndt måned fra forfaldsdagen at regne. Sælger er endvidere berettiget til at opkræve kompensationsgebyr iht. Rentelovens bestemmelser herom.

Betaling ved modregning kan ikke finde sted, hvis modkravet er omtvistet. 

Manglende overholdelse af Sælgers betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger Sælger til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks. For hver udsendt rykkerskrivelse opkræves et rykkergebyr på kr. 100 inkl. moms. 

Ved væsentlig misligholdelse grundet manglende betaling er Sælger berettiget til at deaktivere købers leverance.

Såfremt der er aftalt forudbetaling for produktet skal denne, såfremt andet ikke skriftlig er aftalt, betales til Sælger senest 5 hverdage efter købers accept af Sælgers tilbud. Sælger er ikke forpligtet til at påbegynde eller igangsætte sin ydelse, forinden forudbetalingen er indbetalt.

Såfremt forudbetaling ikke sker inden for ovennævnte frist, kan Sælger afsende påkravsskrivelse herom til køber med frist for betaling heraf inden for 10 dage. Såfremt forudbetaling alligevel ikke sker, er Sælger berettiget til at betragte aftalen som værende misligholdt grundet købers forhold. Køber er i så fald stadigvæk forpligtet til at betale forudbetalingen til Sælger.

For så vidt angår købers betaling af den resterende pris udover forudbetalingen, er køber pligtig at betale denne til Sælger forinden Sælgers endelige levering af ydelsen. Såfremt køber ikke betaler denne restpris, er Sælger berettiget til ikke at levere ydelsen, førend behørig betaling har fundet sted. I tilfælde af at betaling ikke sker, kan Sælger afsende påkravsskrivelse herom til køber med frist for betaling heraf inden for 10 dage. Såfremt betaling stadigvæk ikke sker, er Sælger berettiget til at betragte aftalen som værende misligholdt grundet købers forhold. I så fald er Kunden stadigvæk forpligtet til at betale for produktet. 

Ved indgåelse af en afdragsordning fordeles det samlede beløb over et antal måneder, som aftales mellem Køber og Sælger.
Afdragsordningen betragtes som misligeholdt, hvis afdrag ikke betales rettidigt.
En misligholdelse af afdragsordningen indebærer, at hele restancen forfalder til betaling indenfor 7 dage.

 

 

Virksomheder

 • Sælgers produkter

Sælgers produkter er benævnt: ”Virtuel Præsentation”.  

Virtuel Præsentation 

Dette produkt giver køber mulighed for at give sine potentielle kunder og samarbejdspartnere et virtuelt indblik i købers ejendom, ved hjælp af tredjeparts software. Sælgers produkt anses for leveret når et link til den pågældende Virtuelle Præsentation er sendt til købers mail. Omkostningerne til en Virtuel Præsentation består af et engangsbeløb, som inkluderer hosting og support i 12 md.
Hosting og support indbefatter hosting, support og adgang til ekstra features. Når de første 12 md. er gået, og man fortsat ønsker at have adgang til materialet, betaler man et beløb pr. md. for servicepakken, som afhænger af antallet af kvadratmeter.(Hosting og support faktureres 1 gang årligt.). Sælger vartager hosting af materialet i hele materialets levetid. Materialet kan kun overføres til anden konto ved forudbetaling af 36 måneders hosting og support..

 

En Virtuel Præsentation er et indendørs-produkt, og af tekniske årsager er det derfor kun muligt, at lave optagelser til den virtuelle præsentation indenfor. Såfremt vejret tillader det på dagen, kan vi tage et antal 360 graders billeder udenfor, som tilknyttes 3D-modellen. Fotosessionen planlægges dog ikke efter vejrudsigten. 

Sælger er ikke ansvarlig i tilfælde af at vejret på den aftalte dag ikke muliggør 360 graders billeder udenfor, hvilket inkluderer (uden at være udtømmende) snevejr, regnvejr, hagl, storm m.v.). Hvis det ikke er muligt for Sælger grundet vejret at foretage 360 graders billeder udenfor vil Sælger ikke være forpligtet til at foretage en ny fotosession. 

Køber accepterer i denne forbindelse, at billede-materialet fra den leverede ydelse: Virtuel Præsentation, ikke efter endt optagelse kan ændres i eller redigeres. Køber accepterer herudover også, at det udstyr vi anvender til at producere en Virtuel Præsentation er fuldautomatisk, og derfor kan vi ikke påvirke selve lyssætningen, hvilket kan påvirke sådan noget som farvenuancer på de elementer der optages, så de ikke nødvendigvis stemmer overens med den faktiske farvenuance.

Køber accepterer ligeledes at udefra kommende sollys, kan resultere i mørke skygger på 3D-modellen. 

Køber accepterer at ved større ejendomme/virksomheder, hvor arealer ligner hinanden, eller blot større tomme lokaler, kan vi af tekniske årsager være nødt til at opsætte såkaldte QR-koder i lokalet, for at kunne gennemføre optagelserne. Disse QR-koder kan efterfølgende sløres ved hjælp af et sløringsværktøj, som køber får adgang til.   

Ved køb af en Virtuel Præsentation følger også forskellige features, som køber kan anvende til at optimere løsningen yderligere. Som eksempel på disse kan f.eks. være Implementering af firmalogo, genvejsmenu og tags.

Det er Købers ansvar at optimere løsningen ved hjælp af disse features, med hjælp og support fra Sælger.

Køber accepterer at ved anvendelse af en Virtuel Præsentation, gælder Matterport Privacy Policy. Ved direkte integration af en Virtuel Præsentation på et website accepterer Køber ligeledes, at den kan blive vist i Google´s søgeresultater. 

EKSTRA

Når man køber en Virtuel Præsentation, har man også mulighed for at tilkøbe nogle ekstra tilføjelser til yderliger optimering.

Tilføjelser til den virtuelle præsentation; Se dem her. Upload af den virtuelle præsentation til Google Street View Tour.

 

 • Købers forpligtelser og ansvar

Udover at betale den aftalte købesum er køber forpligtet til dels at overholde aftale vedrørende Sælgers optagelse af billeder/fotos ude på de af køber angivne steder, dels forpligtet til at sørge for, at de angivne steder er klar til fotografering (d.v.s. at stederne skal fremstå, som køber ønsker, at disse skal fremstå på billede-materialet på tidspunktet for den aftalte fotosession. 

Det er alene købers ansvar at indhente tilladelse til en fotosession, såfremt det angivne sted hvor foto-optagelsen skal finde sted kræver en sådan tilladelse fra tredje-part. Såfremt en sådan tilladelse ikke er indhentet fra tredje-part inden tidspunktet for foto-optagelsen, og foto-optagelsen derfor ikke kan gennemføres, vil sælger stadig være berettiget til at opkræve 100% af den aftalte pris for det pågældende sted med tillæg af moms. 

Køber skal sørge for at overholde den aftalte dato for fotosession. Ændring af den aftalte dato og/eller tidspunkt for fotosession skal ske senest 72 timer inden det aftalte tidspunkt. I modsat fald vil der blive opkrævet 100 % af den aftalte pris for det pågældende sted med tillæg af moms. 

I tilfælde af at Sælgers fotograf møder op hos køber på det aftalte tidspunkt og ikke kan komme i gang med optagelserne på det aftalte tidspunkt grundet købers forhold, vil Sælger være berettiget til at pålægge 50 % af den aftalte pris oveni den i forvejen aftalte pris som kompensation for forsinkelsen. 

Såfremt Køber 15 minutter efter det aftalte tidspunkt stadigvæk ikke er klar til fotografering vil Sælger være berettiget til at anse fotosessionen som værende misligholdt, hvorfor Sælger vil være berettiget til at opkræve 100% af den aftalte pris for det pågældende sted med tillæg af moms. Fotografen vil i dette tilfælde være berettiget til at køre videre til næste opgave. 

Køber bærer selv udgifterne til en ny fotosession, såfremt Købers personale, kunder m.m. ikke ønsker at fremstå på det pågældende billedmateriale.

Ved produktion af en Virtuel Præsentation accepterer Køber, at Sælger er berettiget til at påføre kreditering af Sælgers virksomhed på det endelige produkt, således at det er synligt, hvilken leverandør der har udført optagelserne.
Køber accepterer ligeledes, at sælger har lov til at anvende den virtuelle præsentation til markedsføring af det arbejde, som sælger har udført, på sælgers hjemmeside eller sociale mediekanaler. Dette gælder med mindre andet er aftalt.

Køber kan ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende i tilfælde af at de optagne billeder/fotos indeholder ting, genstande m.v., som køber ikke ønsker gengivet billedligt. Køber har selv ansvaret for at fjerne de effekter, genstande, objekter m.v., som køber ikke ønsker medtaget på de optagne billeder/fotos.

Køber kan heller ikke gøre misligholdelsesbeføjelser gældende over for Køber i tilfælde af konstatering af mindre skønhedsfejl på den optagne billeddokumentation. Køber accepterer derfor, at der kan opstå mindre grafiske fejl på billede-materialet, som bl.a. kan opstå på kanter af møbler, døre, karme, m.fl. og disse mindre grafiske fejl kan ikke udbedres ved at udføre nye optagelser, de er blot en del af det at få lavet en virtuel præsentation ved hjælp af 3D-teknologi.

Det bemærkes, at køber hverken har lov til eller har krav på at gennemgå de billeder/fotos, som Sælgers fotograf optager, inden det færdige resultat foreligger, idet det af tekniske årsager ikke er muligt for køber at gennemgå disse billeder/fotos. Sælger anvender tredje-parts software til at producere henholdsvis den Virtuelle Præsentation, samt Google Street View Tour med, og Køber er indforstået hermed samt at Sælger egenhændigt sørger for at producere den pågældende tour. 

 • Levering 

Efter Sælgers fotografs optagelse af en Virtuel Præsentation eller Google Street View Tour, kan der gå op til maksimalt 2 uger, førend det endelige resultat af købers produkt er færdig-produceret. Medmindre andet skriftligt er aftalt, betragtes en udskydelse af leveringstiden grundet tekniske problemer med den tredjeparts software som anvendes til produktion af den pågældende Virtuelle præsentation eller Google Street View Tour, ikke som en årsag, der kan begrunde købers udøvelse af misligholdelsesbeføjelser overfor Sælger. 

Køber har rettighederne til at anvende det færdige billede-materiale, hvor de ønsker det. 

Da Køber har betalt for servicepakken det første år, er der ingen hostingudgifter i denne periode.

 

 • Mangler og reklamation

Køber skal senest 7 dage efter levering, foretage en sådan undersøgelse af det leverede, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis køber vil påberåbe sig en mangel, skal køber straks efter mangler er eller burde være opdaget give Sælger meddelelse herom med angivelse af, hvori manglen består. Såfremt køber har eller burde have opdaget manglen, og køber ikke reklamerer som anført, kan køber ikke senere gøre manglen gældende. 

Efter Sælgers valg vil mangler ved det solgte blive enten afhjulpet, omleveret eller købesummen for det solgte krediteret køber. Afhjælpning sker uden udgift for køber, medmindre den pågældende skade skyldes købers betjeningsfejl, håndteringsfejl, modifikationer eller misligholdelse fra køberens side. 

Har køber ikke inden 14 dage efter leveringsdatoen påberåbt sig en mangel overfor Sælger, kan køber ikke senere gøre den gældende. 

Forandring af eller indgreb i det solgte uden Sælgers samtykke, involvering m.v. fratager Sælger for ethvert ansvar og enhver forpligtelse. 

 • Opsigelse

Kunden har ikke mulighed for at opsige/annullere nærværende aftale. Eventuelt forudbetalte beløb refunderes/tilbagebetales ikke. 

Ved Sælgers opsigelse/ophævelse af aftalen grundet købers misligholdelse, er køber erstatningsansvarlig i henhold til bestemmelserne herom i dansk ret suppleret med indholdet af nærværende Betingelser. 

 • Ansvarsbegrænsning 

For krav, som vedrører Sælgers opfyldelse eller manglende opfyldelse af sine forpligtelser, er køber berettiget til erstatning for direkte tab med følgende begrænsninger: 

Sælgers erstatningsansvar er begrænset til direkte skader/tab, og er – uanset årsag og uanset kravets art – begrænset til det beløb, der er faktureret for den ydelse, der forårsagede skaden/tabet eller er årsag til eller direkte forbundet med erstatningskravet. 

Sælger er under ingen omstændigheder erstatningsansvarlig overfor køber for tabt fortjeneste, tabt avance, tabte besparelser eller andre indirekte tab eller følgeskader, heriblandt kriminelle handlinger m.m. der skyldes fotooptagelse af det af køber angivne sted. Sælger er heller ikke ansvarlig for lignende tab, der skyldes manglende mulighed for at anvende produktet, uanset om Sælger er blevet informeret om sådanne kravs mulighed.  

Sælger kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab m.v., der er opstået som følge af tekniske afbrydelser, tekniske forstyrrelser, tekniske problemer, forstyrrelser på udbyderes servere og/eller services. 

Idet Sælger tilbyder produkter, som hostes på tredjeparts servere, er Sælger ikke ansvarlig for, hvor længe købers produkt er at finde på disse, idet Sælger ikke er ansvarlig for, hvor længe disse ydelser kan anvendes og/eller hvor længe disse tilvalgsydelser udbydes og understøttes af de firmaer, der har udviklet ydelserne. 

Idet Sælger tilbyder et produkt, som skal uploades på tredjeparts systemer, er Sælger ikke ansvarlig for forsinkelse/ventetid herfor, idet dette alene afhænger af tredjeparts systemer. 

 • Force majeure 

Sælger er ikke erstatningsansvarlig over for køber for tab, der hidrører fra omstændigheder af usædvanlig art og som hindrer, besværliggør eller fordyrer aftalens opfyldelse, såfremt disse indtræder efter tilbuddets fremsættelse og ligger uden for Sælgers kontrol, herunder: Arbejdskonflikter (strejker og lockouts), ildsvåde, krig, oprør, indre uroligheder, vejrlig og naturkatastrofer, valutarestriktioner, offentlig beslaglæggelse, import- eller eksportforbud, afbrydelse af den almindelige samfærdsel, herunder energiforsyning, væsentlige pris- og/eller afgiftsforhøjelser, valutaudsving, produktions- og leveringsvanskeligheder, der skyldes forhold, der ikke kan bebrejdes Sælger samt indtrædelse af force majeure og/eller hard ship hos relevante underleverandører. 

Følgende forhold betragtes som værende omfattet af ovennævnte force majeure-begreb uden dog at være udtømmende:

Hacking af tredjeparts servere, nedbrud i tredjeparts systemer, herunder manglende visning, anvendelse m.m. af tredjeparts tjenester: “Virtuel Præsentation”, samt ”Google Street View” m.v.., tyveri hos Sælger m.v..

 • Produktansvar 

For produktansvar hæfter Sælger og/eller er Sælger ansvarlig i overensstemmelse med dansk rets bestemmelser om produktansvar. Køber skal straks underrette Sælger, hvis tredjemand gør produktansvar gældende overfor køber. I det omfang intet andet følger af ufravigelige regler, er Sælger ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller andre indirekte tab.  

Bliver Sælger sagsøgt af tredjemand i anledning af produktansvar, accepterer køber at kunne blive adciteret under sagen eller sagsøgt ved den domstol eller voldgiftsret, som behandler sagen. 

 • Tvister, lovvalg og værneting 

Tvister mellem parterne, der ikke kan afgøres i mindelighed, skal afgøres ved Retten i København under anvendelse af dansk ret. Dansk international privatret, der henviser til fremmed ret, samt Den Internationale Købelov (CISG) finder dog ikke anvendelse.